Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفره افطاری با طول ۵ کیلومتر در هرات

برای نخستین بار بزرگترین سفره افطاری در یکی از خیابان های اصلی شهر هرات پهن شد. نزدیک به ۷۵۰۰ نفر از روزه داران شهر هرات بر سر این سفره نشسته و افطار کردند.
برای نخستین بار بزرگترین سفره افطاری در یکی از خیابان های اصلی شهر هرات پهن شد. نزدیک به ۷۵۰۰ نفر از روزه داران شهر هرات بر سر این سفره نشسته و افطار کردند.