Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

توسعه و تجارت در شهر خوست، مرکز ولایت خوست درجنوب شرق افغانستان

شهر خوست، مرکز ولایت خوست درجنوب شرق افغانستان، با سرمايه مهاجران كارگر که بیشتر شان در امارات متحده عربی کار و تجارت دارند، توسعه يافته وتجارت هم دراین شهر رونق گرفته.
شهر خوست، مرکز ولایت خوست درجنوب شرق افغانستان، با سرمايه مهاجران كارگر که بیشتر شان در امارات متحده عربی کار و تجارت دارند، توسعه يافته وتجارت هم دراین شهر رونق گرفته.