Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؛ مسئله دیگر بودن یا نبودن نیست، چگونه رفتن است

پس از گذشت بیش از یک هفته از همه‌پرسی در بریتانیا، تلاطم‌های صحنه سیاسی نه تنها فروکش نکرده بلکه مرتب بر دامنه آن افزوده می‌شود. اما اکنون دیگر بحث اصلی در بین سیاستمداران بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا نیست، بلکه بحث اصلی بر سر چگونگی خروج است.
پس از گذشت بیش از یک هفته از همه‌پرسی در بریتانیا، تلاطم‌های صحنه سیاسی نه تنها فروکش نکرده بلکه مرتب بر دامنه آن افزوده می‌شود. اما اکنون دیگر بحث اصلی در بین سیاستمداران بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا نیست، بلکه بحث اصلی بر سر چگونگی خروج است.