Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تعدادی از اجساد سرنشینان هواپیمای سقوط کرده مصری از بستر دریا بیرون آورده شدند

یک کشتی جستجو و امداد موفق شده است تا تعدادی از اجساد سرنشینان هواپیمای مصری را که در دریای مدیترانه سقوط کرد، از بستر دریا بیرون آورد. این پرواز خطوط هوایی مصر روز ۱۹ مه با ۶۶ سرنشین از پاریس به قاهره می‌رفت که در دریای مدیترانه سقوط کرد.
یک کشتی جستجو و امداد موفق شده است تا تعدادی از اجساد سرنشینان هواپیمای مصری را که در دریای مدیترانه سقوط کرد، از بستر دریا بیرون آورد. این پرواز خطوط هوایی مصر روز ۱۹ مه با ۶۶ سرنشین از پاریس به قاهره می‌رفت که در دریای مدیترانه سقوط کرد.