Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فضاپیمای جونو در مدار سیاره مشتری قرار گرفت

پنج سال پس از آغاز سفر، فضاپیمای ‘جونو’، با موفقیت در مدار سیاره ‘مشتری’ قرار گرفت.
پنج سال پس از آغاز سفر، فضاپیمای ‘جونو’، با موفقیت در مدار سیاره ‘مشتری’ قرار گرفت.