Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کدام ‘درزهای قانونی’ حقوق‌های مدیران را ‘نامتعارف’ می‌کنند؟

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما برخی از مسئولان می گویند استفاده از “درزهای قانونی” موجود منجر به پرداخت‌های نامتعارف شده است.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما برخی از مسئولان می گویند استفاده از “درزهای قانونی” موجود منجر به پرداخت‌های نامتعارف شده است.