Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارش کیارستمی؛ خانواده ‘خواستار شفاف‌سازی هستند’

در هر حال اعتماد جامعه به پزشکان در پایین‌ترین سطح ممکن است. تنها راه بازگرداندن آن اهمیت به حقوق بیمار و اهمیت به آموزش پزشکان برای رعایت حقوق بیمار است اما تا وقتی بین پزشک و بیمار رابطه مالی مستقیم وجود دارد چنین چیزی میسر نخواهد شد.
در هر حال اعتماد جامعه به پزشکان در پایین‌ترین سطح ممکن است. تنها راه بازگرداندن آن اهمیت به حقوق بیمار و اهمیت به آموزش پزشکان برای رعایت حقوق بیمار است اما تا وقتی بین پزشک و بیمار رابطه مالی مستقیم وجود دارد چنین چیزی میسر نخواهد شد.