Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

در ‘اردوگاه گل‌ها’: تفنگ ویران می‌کند، قلم آباد

در اردوگاه گلان‌کمپ یا اردوگاه گل‌ها، آواره‌های سرزمینی را می‌بینید که سال‌ها پیش با هجوم ارتش سرخ، صدها هزار افغان به آن پناه بردند. گویی وقت آن رسیده که افغان‌ها بخشی از دین خود را به مردمانی که از آن‌ها میزبانی کرده‌اند، بپردازند.
در اردوگاه گلان‌کمپ یا اردوگاه گل‌ها، آواره‌های سرزمینی را می‌بینید که سال‌ها پیش با هجوم ارتش سرخ، صدها هزار افغان به آن پناه بردند. گویی وقت آن رسیده که افغان‌ها بخشی از دین خود را به مردمانی که از آن‌ها میزبانی کرده‌اند، بپردازند.