Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رباتی که قصد دارد معلم شود

پپر ربات انسان نمای ژاپنی دو سال پیش به دنیا معرفی شد. از آن زمان از این ربات در مراکز خرید، بانک ها، ایستگاه های قطار و بیمارستان ها استفاده می شود.
پپر ربات انسان نمای ژاپنی دو سال پیش به دنیا معرفی شد. از آن زمان از این ربات در مراکز خرید، بانک ها، ایستگاه های قطار و بیمارستان ها استفاده می شود.