Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان ملل متحد از مجارستان برای بستن مرزهای خود روی پناهجویان انتقاد کرد

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تلاش‌های دولت مجارستان برای بستن کامل مرزهای خود به روی پناهجویان انتقاد کرده است. دولت مجارستان می‌گوید ده هزار پلیس و سرباز برای بستن مرز خود با صربستان اعزام کرده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تلاش‌های دولت مجارستان برای بستن کامل مرزهای خود به روی پناهجویان انتقاد کرده است. دولت مجارستان می‌گوید ده هزار پلیس و سرباز برای بستن مرز خود با صربستان اعزام کرده است.