Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اسیدپاشی به یک زن و دخترانش در مرکز کابل

در کابل افراد ناشناس به یک زن و دو کودک در منطقه مرکزی شهر اسید پاشیدند و فرار کردند.
در کابل افراد ناشناس به یک زن و دو کودک در منطقه مرکزی شهر اسید پاشیدند و فرار کردند.