Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برنامه سواد آموزی به ده ها هزار نیروی پلیس در افغانستان

شاید درسطح جهان بی سابقه باشد که در یک کشور افراد بی سواد جذب نیروهای پلیس شوند. اما در افغانستان ده ها هزار سرباز پلیس بی سواد اند.
شاید درسطح جهان بی سابقه باشد که در یک کشور افراد بی سواد جذب نیروهای پلیس شوند. اما در افغانستان ده ها هزار سرباز پلیس بی سواد اند.