Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عکاسی که ‘لبخند افغانستان’ را به تصویر کشید

“لبخند بزن افغانستان”، پروژه‌ای از پرویز رحیمی، خبرنگار و عکاس جوان افغان در فرانکفورت آلمان که می‌خواهد با عکس‌های مملو از احساس و عاطفه‌هایش از مردم افغانستان همزمان با نشان دادن شرایط سخت زندگی در چهره افراد، لبخند آنها را نیز برجسته کند.
“لبخند بزن افغانستان”، پروژه‌ای از پرویز رحیمی، خبرنگار و عکاس جوان افغان در فرانکفورت آلمان که می‌خواهد با عکس‌های مملو از احساس و عاطفه‌هایش از مردم افغانستان همزمان با نشان دادن شرایط سخت زندگی در چهره افراد، لبخند آنها را نیز برجسته کند.