Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان ملل خواستار توقف سریع درگیریها در سودان جنوبی شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، از گروههای درگیر در سودان جنوبی خواسته است تا بسرعت به این درگیریها پایان دهند و اجازه ندهند که این خشونتها گسترش یابد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، از گروههای درگیر در سودان جنوبی خواسته است تا بسرعت به این درگیریها پایان دهند و اجازه ندهند که این خشونتها گسترش یابد.