Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نگرانی از ادامه خشونتها در کشمیر هند

به دنبال مرگ یک رهبر جدایی‌طلب شناخته‌شده این منطقه و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی، مقامات نگران افزایش خشونت و تنشها در این ناحیه هستند. گزارش شده است که این خشونتها در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
به دنبال مرگ یک رهبر جدایی‌طلب شناخته‌شده این منطقه و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی، مقامات نگران افزایش خشونت و تنشها در این ناحیه هستند. گزارش شده است که این خشونتها در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.