Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استیضاح وزیر امور زنان افغانستان در مجلس رأی نیاورد

مجلس نمایندگان افغانستان وزیر امور زنان را به دلیل “سوء مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت” استیضاح کرد، اما در نهایت مخالفان او در مجلس نتوانستند برای برکناری او رای کافی بیاورند و او در کارش ابقا شد.
مجلس نمایندگان افغانستان وزیر امور زنان را به دلیل “سوء مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت” استیضاح کرد، اما در نهایت مخالفان او در مجلس نتوانستند برای برکناری او رای کافی بیاورند و او در کارش ابقا شد.