Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘مردان چاق سه برابر بیشتر از زنان در خطر مرگ هستند’

بزرگترین تحقیقاتی که درباره رابطه چاقی و مرگ شده، نشان می دهد که این دو بیشتر از آنچه تصور می شد به هم مرتبط هستند.
بزرگترین تحقیقاتی که درباره رابطه چاقی و مرگ شده، نشان می دهد که این دو بیشتر از آنچه تصور می شد به هم مرتبط هستند.