Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا برجام فرو خواهد پاشید؟

در سالگرد یک سالگی امضاء توافقنامه تاریخی بین ایران و شش قدرت جهانی، موسوم به برجام، مقالات متعددی در مورد دستاوردهای این توافق از دیدگاه سیاسی و اقتصادی، به خصوص برای ایران نوشته شده است. اما برجام برای آمریکا شرایط بغرنجی را ایجاد کرده است.
در سالگرد یک سالگی امضاء توافقنامه تاریخی بین ایران و شش قدرت جهانی، موسوم به برجام، مقالات متعددی در مورد دستاوردهای این توافق از دیدگاه سیاسی و اقتصادی، به خصوص برای ایران نوشته شده است. اما برجام برای آمریکا شرایط بغرنجی را ایجاد کرده است.