Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ثبت کویر لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو

کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این کویر حدود ۱۰ درصد از مساحت ایران را در برگرفته است.
کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این کویر حدود ۱۰ درصد از مساحت ایران را در برگرفته است.