Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خطوط مالزی به بستگان قربانیان پرواز ام‌اچ۱۷ خسارت می پردازد

ویرا موا وکیل خانواده های قربانیان سقوط پرواز ام‌اچ۱۷ می گوید که شرکت خطوط هوایی مالزی پس از توافقی با بیشتر بستگان به آنها خسارت خواهد پرداخت.
ویرا موا وکیل خانواده های قربانیان سقوط پرواز ام‌اچ۱۷ می گوید که شرکت خطوط هوایی مالزی پس از توافقی با بیشتر بستگان به آنها خسارت خواهد پرداخت.