Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عامل کودتای نافرجام ترکیه که بود؟

در حال حاضر هیچ چیز به طور قطعی روشن نیست ولی در زمانی که ترکیه باید با دردسرهای جنگ در سوریه، تهدیدهای متوجه از جانب گروه موسوم به دولت اسلامی، و شورش کردها، مقابله کند، کودتای نظامی آخرین چیزی است که به آن احتیاج دارد.
در حال حاضر هیچ چیز به طور قطعی روشن نیست ولی در زمانی که ترکیه باید با دردسرهای جنگ در سوریه، تهدیدهای متوجه از جانب گروه موسوم به دولت اسلامی، و شورش کردها، مقابله کند، کودتای نظامی آخرین چیزی است که به آن احتیاج دارد.