Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کالبد شکافی یک کودتای نافرجام

فقدان اقبال عمومی، موفقیت طرف مقابل در بسیج گسترده هواداران و شکست در جنگ رسانه‌ای از مهم‌ترین علت‌های شکست این کودتای نافرجام عنوان شده است.
فقدان اقبال عمومی، موفقیت طرف مقابل در بسیج گسترده هواداران و شکست در جنگ رسانه‌ای از مهم‌ترین علت‌های شکست این کودتای نافرجام عنوان شده است.