Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتخابات آمریکا: از سیر تا پیاز انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری

ریاست جمهوری آمریکا را ‘دشوارترین’ شغل دنیا نامیده‌اند. اگر چنین باشد کارزار برگزیده شدن برای این شغل هم باید سخت‌ترین ‘رقابت شغلی’ محسوب شود. کارزاری طولانی و نفس‌گیر که ماه‌ها قبل از روز رای‌گیری آغاز می‌شود.
ریاست جمهوری آمریکا را ‘دشوارترین’ شغل دنیا نامیده‌اند. اگر چنین باشد کارزار برگزیده شدن برای این شغل هم باید سخت‌ترین ‘رقابت شغلی’ محسوب شود. کارزاری طولانی و نفس‌گیر که ماه‌ها قبل از روز رای‌گیری آغاز می‌شود.