Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کودتای ترکیه؛ پیروزی اردوغان، کدام پیروزی؟

کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه می تواند با چندین نماد در حافظه تاریخی بنشيند. نخستین نماد چهره اردوغان است در تلفن دستی مجری اخبار تلویزیون، دومین نماد حضور جماعت خشمگین در بالای تانک کودتاگران و سومین نماد سربازانی که با دستانی بالا برده تسلیم شده اند.
کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه می تواند با چندین نماد در حافظه تاریخی بنشيند. نخستین نماد چهره اردوغان است در تلفن دستی مجری اخبار تلویزیون، دومین نماد حضور جماعت خشمگین در بالای تانک کودتاگران و سومین نماد سربازانی که با دستانی بالا برده تسلیم شده اند.