Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتشار گزارش‌های جدید در مورد برنامه هسته ای ایران

تازه‌ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد پیشرفت اجرای برجام از طرفی مورد انتقاد ایران و روسیه قرار گرفته و از طرف دیگر هم آمریکا.
تازه‌ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد پیشرفت اجرای برجام از طرفی مورد انتقاد ایران و روسیه قرار گرفته و از طرف دیگر هم آمریکا.