Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دولت ترکیه بیش از ۱۵ هزار کارمند وزارت آموزش را تعلیق کرد

ترکیه ۱۵ هزار و دویست نفر از کارمندان وزارت آموزش این کشور را به خاطر آنچه ارتباط با گروه مرتبط با کودتا علیه دولت خوانده، از کار تعلیق کرده است. شورای آموزش عالی ترکیه هم به روسای بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه کشور دستور داده تا استعفا دهند.
ترکیه ۱۵ هزار و دویست نفر از کارمندان وزارت آموزش این کشور را به خاطر آنچه ارتباط با گروه مرتبط با کودتا علیه دولت خوانده، از کار تعلیق کرده است. شورای آموزش عالی ترکیه هم به روسای بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه کشور دستور داده تا استعفا دهند.