Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ماه میلادی گذشته ‘گرم ترین ژوئن جهان تاکنون’ بوده است

داده های هواشناسی نشان می دهد که ماه ژوئن گذشته (از ۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۵) “گرم ترین ژوئن جهان تاکنون” بوده است. مطابق همین داده ها، همچنین ماه ژوئن گذشته، چهاردهمین ماه پیاپی شکسته شدن رکورد گرما در جهان از سال ۱۸۸۰ میلادی تاکنون بوده است.
داده های هواشناسی نشان می دهد که ماه ژوئن گذشته (از ۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۵) “گرم ترین ژوئن جهان تاکنون” بوده است. مطابق همین داده ها، همچنین ماه ژوئن گذشته، چهاردهمین ماه پیاپی شکسته شدن رکورد گرما در جهان از سال ۱۸۸۰ میلادی تاکنون بوده است.