Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پای ‘سازمان سینمایی’ هم به پرونده فیش‌های حقوقی باز شد

جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی دولت پیشین، گفته از روزنامه ‘آرمان امروز’ و وب‌سایت ‘سینما سینما’ به دلیل انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق ۴۳ میلیون تومانی در دوران مدیریتش شکایت کرده است.
جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی دولت پیشین، گفته از روزنامه ‘آرمان امروز’ و وب‌سایت ‘سینما سینما’ به دلیل انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق ۴۳ میلیون تومانی در دوران مدیریتش شکایت کرده است.