Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیامد‌های کودتای نافرجام در ترکیه؛ نظرات شما

شما درباره رفتار دولت ترکیه پس از تلاش گروهی از نظامیان برا ی کودتا چه فکر می کنید؟ آیا این پاکسازی‌ها، توجیه پذیر است؟شما درمورد احتمال بازگشت قانون مجازات به ترکیه چه فکر می‌کنید؟
شما درباره رفتار دولت ترکیه پس از تلاش گروهی از نظامیان برا ی کودتا چه فکر می کنید؟ آیا این پاکسازی‌ها، توجیه پذیر است؟شما درمورد احتمال بازگشت قانون مجازات به ترکیه چه فکر می‌کنید؟