Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران، جشن یا عزای یکسالگی برجام

روزنامه های اصولگرا و تندرو همچنان به بهانه سالگرد توافق هسته ای علیه دولت می نویسند و آن را فاجعه ملی می خوانند و از سوی دیگر ماجرای حقوق های کلان مدیران را نیز به عنوان نشانه بدکاری دولتمردان تبلیغ می کنند.
روزنامه های اصولگرا و تندرو همچنان به بهانه سالگرد توافق هسته ای علیه دولت می نویسند و آن را فاجعه ملی می خوانند و از سوی دیگر ماجرای حقوق های کلان مدیران را نیز به عنوان نشانه بدکاری دولتمردان تبلیغ می کنند.