Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مصاحبه با سفیر افغانستان در آلمان در مورد عامل حمله به مسافران قطار

در آلمان و در ارتباط با حمله با تبر در یک قطار مسافربری، مقام ها می گویند تردیدهایی درباره هویت مهاجم ایجاد شده است.
در آلمان و در ارتباط با حمله با تبر در یک قطار مسافربری، مقام ها می گویند تردیدهایی درباره هویت مهاجم ایجاد شده است.