Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اتاق نوشته: نمایشگاه پرستو فروهر در لندن

زبان مادری یا خطاطی فارسی در اینجا از کارکرد اصلی خود، که ارتباط‌گیری به مفهوم رایج زبانی‌ست تهی -یا رها- شده است. در «اتاق نوشته» انبوه واژه‌ها اگرچه کلامی نمی‌سازند، اما همچنان حامل خاطره‌ یک زبان هستند.
زبان مادری یا خطاطی فارسی در اینجا از کارکرد اصلی خود، که ارتباط‌گیری به مفهوم رایج زبانی‌ست تهی -یا رها- شده است. در «اتاق نوشته» انبوه واژه‌ها اگرچه کلامی نمی‌سازند، اما همچنان حامل خاطره‌ یک زبان هستند.