Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

” خان بابا ، مروری بر یک زندگی سیاسی”

این فیلم مروری است بر زندگی مهدی خان‌بابا تهرانی در گفت و گو با عنایت فانی. مهدی خان‌بابا تهرانی یکی از اعضا سابق حزب توده و از پایه‌گذاران سازمان انقلابی حزب توده و کنفدراسون دانشجویان ایرانی خارج از ایران است. او برای مدتی در زمان انقلاب فرهنگی چین در ر
این فیلم مروری است بر زندگی مهدی خان‌بابا تهرانی در گفت و گو با عنایت فانی. مهدی خان‌بابا تهرانی یکی از اعضا سابق حزب توده و از پایه‌گذاران سازمان انقلابی حزب توده و کنفدراسون دانشجویان ایرانی خارج از ایران است. او برای مدتی در زمان انقلاب فرهنگی چین در ر