Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زایمان در شرایط دشوار؛ وضعیت بیمارستانی در جنوب تاجیکستان

با وجود این که مقامات تاجیکستان همه ساله از بازسازی درمانگاه و بیمارستانهای موجود و بنیاد مؤسسات بهداشتی جدید خبر می‌دهند، اما وضعیت بیمارستانها بویژه در مناطق روستایی این کشور اسفبار توصیف می‌شود.
با وجود این که مقامات تاجیکستان همه ساله از بازسازی درمانگاه و بیمارستانهای موجود و بنیاد مؤسسات بهداشتی جدید خبر می‌دهند، اما وضعیت بیمارستانها بویژه در مناطق روستایی این کشور اسفبار توصیف می‌شود.