Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تعطیلی مهدکودک به علت داشتن استخر مختلط؛ نظرات شما

آیا این ایراد را برای بستن مهدکودک موجه می‌دانید؟ علت حساسیت نهادهای دولتی بر مهدکودک‌ها چیست؟ در جایی که شما زندگی می‌کنید رویه فعالیت مهد کودک‌ها و نظارت بر آنها چگونه است؟ در مورد انتشار عکس کودکان از طرف مهدکودک و رسانه ها چه فکر می‌کنید؟
آیا این ایراد را برای بستن مهدکودک موجه می‌دانید؟ علت حساسیت نهادهای دولتی بر مهدکودک‌ها چیست؟ در جایی که شما زندگی می‌کنید رویه فعالیت مهد کودک‌ها و نظارت بر آنها چگونه است؟ در مورد انتشار عکس کودکان از طرف مهدکودک و رسانه ها چه فکر می‌کنید؟