Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش دولت ترکیه برای استرداد گولن از آمریکا

وزیر دادگستری ترکیه می‌گوید احیای مجازات اعدام باید از جایگاه قانونی بررسی شود و نه براساس آنچه که اروپاییها میخواهند.
وزیر دادگستری ترکیه می‌گوید احیای مجازات اعدام باید از جایگاه قانونی بررسی شود و نه براساس آنچه که اروپاییها میخواهند.