Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شاه ایران می‌خواست ‘برای تحصیل فرزندانش’ به لندن برود

اسناد محرمانه دولت بریتانیا که به تازگی منتشر شده، جزئیات بیشتری را درباره رد درخواست پناهندگی آخرین شاه ایران توسط مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا علنی می‌کند.
اسناد محرمانه دولت بریتانیا که به تازگی منتشر شده، جزئیات بیشتری را درباره رد درخواست پناهندگی آخرین شاه ایران توسط مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا علنی می‌کند.