Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر دور دنیا با بالن، آیا رکورد قبلی شکسته شد؟

یک بالن روسی تک سرنشین بعد از سفر بدون وقفه به دور دنیا در استرالیا فرود آمده است.
یک بالن روسی تک سرنشین بعد از سفر بدون وقفه به دور دنیا در استرالیا فرود آمده است.