Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا طرفداران سندرز از کلینتون حمایت می‌‌کنند؟

سندرز و کلینتون می‌‌توانند حر‌ف‌های دوستانه‌ای درباره یکدیگر بزنند. می‌‌توانند به اسم این که “با هم قویتر خواهیم بود” در کنار یکدیگر بایستند. می‌‌توانند دست یکدیگر را بگیرند ولی شکی وجود ندارد که دونالد ترامپ به دنبال جذب حامیان برنی سندرز است.
سندرز و کلینتون می‌‌توانند حر‌ف‌های دوستانه‌ای درباره یکدیگر بزنند. می‌‌توانند به اسم این که “با هم قویتر خواهیم بود” در کنار یکدیگر بایستند. می‌‌توانند دست یکدیگر را بگیرند ولی شکی وجود ندارد که دونالد ترامپ به دنبال جذب حامیان برنی سندرز است.