Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استفاده از گاز اشک‌آور در زندان نوجوانان استرالیا

تصاویر ویدیویی که از استرالیا به دست آمده، گروهی پسر را در سلول‌شان در زندان نوجوانان نشان می‌دهد که به سویشان گاز اشک‌آور پرتاب شده است.
تصاویر ویدیویی که از استرالیا به دست آمده، گروهی پسر را در سلول‌شان در زندان نوجوانان نشان می‌دهد که به سویشان گاز اشک‌آور پرتاب شده است.