Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران، برجام اقتصاد را نجات داد و به داد رسید

روزنامه ها بعد از چند روز در نبود خبرهای جنجالی از حوادث جهانی، بیشتر به مسایل داخلی پرداخته و از جمله از قول یک شاکی از ادعاهای تازه سعید مرتضوی دادستان برکنار شده تهران نوشته و به بررسی تاثیر کودتای نافرجام ترکیه در اقتصاد ایران پرداخته اند.
روزنامه ها بعد از چند روز در نبود خبرهای جنجالی از حوادث جهانی، بیشتر به مسایل داخلی پرداخته و از جمله از قول یک شاکی از ادعاهای تازه سعید مرتضوی دادستان برکنار شده تهران نوشته و به بررسی تاثیر کودتای نافرجام ترکیه در اقتصاد ایران پرداخته اند.