Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

طولانی نشستن پای تلویزیون می‌تواند ‘باعث مرگ شود’

یک مطالعه تازه حاکیست که تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند باعث مرگ زودرس شود. به گفته دانشمندان ژاپنی علت لخته شدن خون در ریه و افزایش خطر مرگ است.
یک مطالعه تازه حاکیست که تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند باعث مرگ زودرس شود. به گفته دانشمندان ژاپنی علت لخته شدن خون در ریه و افزایش خطر مرگ است.