Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر داخلی باواریا: آلمان باید بتواند پناهجویان رد شده را اخراج کند

وزیر امور داخلی ایالت باواریا گفته دولت باید اجازه یابد مهاجرانی درخواست پناهندگی آنها رد شده را از خاک آلمان بیرون براند حتی اگر در کشور آنها جنگ در جریان باشد. وی خواستار تغییر قانون اتحادیه اروپا شده که بازگرداندن پناهجویان را در شرایطی ممنوع کرده است.
وزیر امور داخلی ایالت باواریا گفته دولت باید اجازه یابد مهاجرانی درخواست پناهندگی آنها رد شده را از خاک آلمان بیرون براند حتی اگر در کشور آنها جنگ در جریان باشد. وی خواستار تغییر قانون اتحادیه اروپا شده که بازگرداندن پناهجویان را در شرایطی ممنوع کرده است.