Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اقدام قضایی پزشکان استرالیایی علیه قانون منع افشاگری شرایط اردوگاه پناهجویان

گروهی از پزشکان استرالیایی شاغل در مراکز بازداشت پناهجویان علیه قانون ممنوعیت اطلاع‌رسانی در مورد شرایط این مراکز که به تصویب رسیده به دادگاه شکایت کرده و الزام به سکوت در این زمینه را مغایر وظایف حرفه‌ای پزشکان در حمایت از بیماران خود دانسته‌اند.
گروهی از پزشکان استرالیایی شاغل در مراکز بازداشت پناهجویان علیه قانون ممنوعیت اطلاع‌رسانی در مورد شرایط این مراکز که به تصویب رسیده به دادگاه شکایت کرده و الزام به سکوت در این زمینه را مغایر وظایف حرفه‌ای پزشکان در حمایت از بیماران خود دانسته‌اند.