Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران، سیاست در برابر سعودی تغییر می کند

روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ششم مرداد در عنوان های اصلی خود از زبان وزیر نیرو نوشته اند بحران آب تمدن ایران را تهدید می کند و در ضمن آخرین نمونه از خشونت و وحشت آفرینی در فرانسه را به عنوان یک نشانه دیگر برای ناامنی اروپا تشریح کرده اند.
روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ششم مرداد در عنوان های اصلی خود از زبان وزیر نیرو نوشته اند بحران آب تمدن ایران را تهدید می کند و در ضمن آخرین نمونه از خشونت و وحشت آفرینی در فرانسه را به عنوان یک نشانه دیگر برای ناامنی اروپا تشریح کرده اند.