Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فیل در تاریکی، نوجوانان و کشتارهای جمعی در سینما

وقتی دادستان آلمانی بارها بر علاقه دیوید علی سنبلی به بازی‌های کامپیوتری با محوریت کشتن و شلیک (و همین‌طور کتاب‌های مستند شرح کشتارهای مشابه) تأکید کرده شاید خود اشاره‌ای باشد به امکان الهام گرفتن نوجوانان آسیب‌پذیرتر از دنیای فانتزی.
وقتی دادستان آلمانی بارها بر علاقه دیوید علی سنبلی به بازی‌های کامپیوتری با محوریت کشتن و شلیک (و همین‌طور کتاب‌های مستند شرح کشتارهای مشابه) تأکید کرده شاید خود اشاره‌ای باشد به امکان الهام گرفتن نوجوانان آسیب‌پذیرتر از دنیای فانتزی.