Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک ماه پس از انفجار بزرگ کراده عراق

تقریبا یک ماه از انفجار بزرگ بمب در مرکز بغداد، پایتخت، عراق می گذرد.
تقریبا یک ماه از انفجار بزرگ بمب در مرکز بغداد، پایتخت، عراق می گذرد.