Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا حملات اخیر در آلمان شرایط پناهجویان را سخت‌تر کرده است؟

آیا به نظر شما افرادی که درخواست پناهندگی شان رد می‌شود اما در کشورشان جنگ است باید اخراج شوند؟ به نظر شما تاثیر حملات اخیر بر نگاه جامعه میزبان به پناهجویان و مهاجران چه بوده است؟ اگر خود شما پناهجو هستید مشاهدات خودتان را بادیگران به اشتراک بگذارید.
آیا به نظر شما افرادی که درخواست پناهندگی شان رد می‌شود اما در کشورشان جنگ است باید اخراج شوند؟ به نظر شما تاثیر حملات اخیر بر نگاه جامعه میزبان به پناهجویان و مهاجران چه بوده است؟ اگر خود شما پناهجو هستید مشاهدات خودتان را بادیگران به اشتراک بگذارید.