Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حذف مخالفان دولت در ترکیه همچنان ادامه دارد

در ترکیه قلع و قمع آنهایی که مخالف دولت قلمداد میشوند بشدت ادامه دارد.
در ترکیه قلع و قمع آنهایی که مخالف دولت قلمداد میشوند بشدت ادامه دارد.