Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا کردهای سوریه به اهداف ارضی خود می‌رسند؟

وقتی جنبش اعتراضی سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شد، این جوانان کرد بودند که به خیابان‌های عامودا آمدند و فریاد آزادی و دموکراسی سر دادند. حالا پنج سال گذشته و صحنه کاملا عوض شده. ادامه جنگ در سوریه به گروه‌های کرد فرصت داده تا به قدرت خود بیافزایند.
وقتی جنبش اعتراضی سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شد، این جوانان کرد بودند که به خیابان‌های عامودا آمدند و فریاد آزادی و دموکراسی سر دادند. حالا پنج سال گذشته و صحنه کاملا عوض شده. ادامه جنگ در سوریه به گروه‌های کرد فرصت داده تا به قدرت خود بیافزایند.